Artist

Myra Davies

Videography

Miasma

2001, 18:35 minutes, colour, English & German